JORNET LLOP PASTOR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAT

Jornet Llop Pastor Arquitectes és un despatx dedicat al desenvolupament de projectes d’arquitectura i urbanisme fundat al 1988 pels arquitectes associats Sebastià Jornet i Forner, Carles Llop i Torné (doctor arquitecte) i Joan Enric Pastor Fernández.

Compten amb la col·laboració d’un equip de 25 professionals i un conjunt multidisciplinar de col·laboradors.

Durant els més de 20 anys de trajectòria professional s’ha desenvolupat un ampli ventall de treballs d’ordenació territorial, planejament municipal i derivat, així com un gran nombre de projectes urbans i d’intervenció en el paisatge, tant per a promotors públics com per a privats.
El despatx Jornet Llop Pastor ha participat en consultes internacionals d’arquitectura i urbanisme: Atenes, Hèlsinki, Tesalònica, Budapest, Bologna, Regio Emilia, Lugano, Perpinyà, Saint Cyprien i el Prat de Llobregat.Han estat guanyadors de diversos concursos d’arquitectura i urbanisme com: El recinte firal i la transformació urbana del barri de Sant Jaume de Tortosa; les ordenacions dels sectors residencials de l’Eixample Sud i de la Iana Can Bonic al Prat de Llobregat; ordenació del front marítim de Tossa de Mar; l’ordenació urbanística del sector San Raimon de Penyafort i carrer Guipúscoa a Sant Adrià del Besòs; l’ordenació per al nou barri residencial de la península de Velence Gardony a Budapest; el concurs d’idees per a la redacció de la modificació puntual del Pla general i el Pla parcial del sector d’activitat econòmica Torreblanca-Quatre Pilans a Lleida, etc.

I el reconeixement nacional i internacional amb els premis:
 • Premi Catalunya d’Urbanisme 2005 al Pla d’ordenació urbanística municipal de Terrassa.
 • Premi Nacional d’Urbanisme 2006, pel Pla de transformació del barri de La Mina a Sant Adrià de Besòs.
 • Premi Catalunya d’Urbanisme 2009 al Pla parcial urbanístic del sector industrial PP-01 Ca n’Alemany a Viladecans.
 • Premi Europeu d’Urbanisme 2010 (European Urban and Regional Planning Achievement Awards 2010), atorgat pel Consell Europeu d’Urbanistes pel Pla de transformació del barri de La Mina.
 • Premi Urbanisme de la XI Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme 2011, rebut recentment pel Pla d’ordenació urbanística municipal de Montmeló.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAS

Jornet Llop Pastor Arquitectos es un despacho dedicado al desarrollo de proyectos de arquitectura y urbanismo fundado en 1988 por los arquitectos asociados Sebastià Jornet i Forner, Carles Llop i Torné (doctor arquitecto) y Joan Enric Pastor Fernández.

Cuentan con la colaboración de un equipo de 20 profesionales y un conjunto multidisciplinar de colaboradores.

Durante más de 20 años de trayectoria profesional han desarrollado un amplio abanico de trabajos de ordenación territorial, planeamiento municipal y derivado, así como un gran número de proyectos urbanos y de intervención en el paisaje, tanto para promotores públicos, como para privados. 


El despacho JORNET-LLOP-PASTOR SLP ha participado en consultas internacionales de arquitectura y urbanismo: Atenas, Helsinki, Tesalónica, Budapest, Bolonia, Regio Emilia, Lugano, Perpignan, Saint Cyprien, el Prat de Llobregat...Ha recibido primeros premios en concursos de arquitectura y urbanismo: Recinto ferial de Tortosa; ordenación del Eixample Sud, la Iana Can Bonic, en el Prat de Llobregat; ordenación del frente marítimo de Tossa de Mar; ordenación urbanística del sector San Ramon de Penyafort - carrer Guipúscoa, en Barcelona - Sant Adrià del Besòs; ordenación residencial en Velence Gardony, en Budapest; concurso de ideas para la redacción de la Modificación puntual del Plan general y el Plan parcial del sector de actividad económica Torreblanca-Quatre Pilans, en Lleida...


Y el reconocimiento nacional e internacional al recibir los siguientes premios:

 • Premio Catalunya de Urbanismo 2005, por el Plan de ordenación urbanística municipal de Terrassa.
 • Premio Nacional de Urbanismo 2006, por el Plan de transformación del barrio de La Mina en Sant Adrià de Besòs.
 • Premio Catalunya de Urbanismo 2009 por el Plan parcial urbanístico del sector industrial PP-01 Ca n’Alemany en Viladecans.
 • Premio Europeo de Urbanismo 2010 (European Urban and Regional Planning Achievement Awards 2010), otorgado por el Consejo Europeo de Urbanistas por el Plan de transformación del barrio de La Mina en Sant Adrià de Besòs.
 • Premio Urbanismo de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, por el Plan de ordenación urbanística del municipio de Montmeló.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENGJornet Llop Pastor Arquitects is an office dedicated to the development of projects of architecture and urbanism founded in 1988 by architects associated Sebastià Jornet i Forner, Carles Llop i Torné (doctor architect) and Joan Enric Pastor Fernández. They have the collaboration of a team of 25 professionals and a multidisciplinary group of fellow employees.

For more than 20 years of professional experience has developed a wide range of work planning, municipal planning and legislation, as well as a large number of urban projects intervention in the landscape, both as advocates for public in private. 

The office Jornet Llop Pastor, has participated in international consultations of architecture and urbanism: Athens, Helsinki, Thessaloniki, Budapest, Bolonga, Regio Emilia, Lugano, Perpignan, Saint-Cyprien and Prat de Llobregat.


They received first prizes in competitions in architecture and urbanism: Exhibition Center from Tortosa, urban planning for Eixample Sud, the IANA Can Bonic, El Prat de Llobregat, land waterfront Tossa de Mar, modification of the General Metropolitan Plan of Barcelona in the area of St. Raymond Penyafort in Sant Adrià del Besos, residential management Velence Gárdonyi in Budapest, ideas competition and the drafting for Amendment General Urban Plan and the Plan's partial sector of economic activity Torreblanca-Quatre Pilans, in Lleida, Catalonia. 

 • Planning Award in 2005 for Municipal Urban Plan in Terrassa.
 • National Planning Award 2006 convocation, the plan of transformation of La Mina in Sant Adria de Besos.
 • Urbanism Award Catalonia for the year 2009 to plan part of the urban industrial sector Ca n'Alemany PP-01 in Viladecans.
 • European Urban and Regional Planning Achievement Awards 2010, granted by the European Council of Spatial Planners, to the Transformation plan of La Mina neighbourhood in the Barcelona conurbation.
 • Urbanism Award of the XI Biennial of Spanish Architecture and Urbanism 2011, recently received for Municipal Urban Plan of Montmeló.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FRAJornet Llop Pastor Arquitectes, est une agence dédiée à la réalisation de projets d’architecture et d'urbanisme, crée en 1989 à Barcelone par les architectes associés Sebastià Jornet i Forner, Carles Llop i Torné -docteur architecte- et Joan Enric Pastor Fernández. Ils comptent avec une équipe de 25 professionnels et un groupe pluridisciplinaire de collaborateurs.

Au cours de plus de 20 ans de trajectoire professionnelle ils développent un ample éventail dans l’élaboration des travaux d’urbanisme glissant de l’approche territoriale et l'aménagement paysager jusqu’à l'élaboration de documents de planification urbaine municipale et dérivée, et à la réalisation d’un grand nombre de projets d'aménagement urbain, opérations de rénovation et d'intervention sur l'espace publique, pour des villes, des institutions publiques ainsi que pour des organismes et agents privés.L’activité de l’agence se partage entre la réalisation de projets et des études et de consultations internationales d'architecture et d'urbanisme, à Athènes, Helsinki, Thessalonique, Budapest, Bologne, Reggio Emilia, Lugano, Perpignan, Saint Cyprien et le Prat de Llobregat – Barcelone.

Ils ont reçu de nombreux premiers prix dans des concours d'architecture et d'urbanisme tels que le  parc des expositions à Tortosa, l’aménagement pour un nouveau quartier de logements au Prat Nord de Llobregat - Barcelone, l'aménagement du front maritime de Tossa de Mar et du secteur Sain Ramon de Penyafort à Sant Adrià del Bessòs - Barcelone, la planification de secteur résidentiel Velence Gardony à Budapest, le concours d'idées pour la rédaction de la modification ponctuelle du plan général et le plan partiel du secteur d'activité économique S.A.E. Torreblanca - Quatre Pilas à Lleida.
 • Prix Catalogne d'Urbanisme en 2005 pour le Plan d'Aménagement Urbain Municipal de la ville de Terrassa. 
 • Prix Catalogne d'Urbanisme en 2009 au Plan partiel du secteur industriel PP-01 Can Alemany à Viladecans ainsi que le premier prix pour le projet de transformation urbaine du quartier Sant Jaume à Tortosa. 
 • Prix National d'Urbanisme en 2006 et Prix Européen d'Urbanisme 2010 (European Urban and Regional Planning Achievement Awards 2010), lui ont été décernés pour la réalisation du Plan de transformation du quartier de La Mine à Sant Adrià de Besòs à Barcelone. 
 • Prix d’Urbanisme á la XI Biennale Espagnole de Architecture et Urbanisme pour le Pla général d’aménagement urbain municipal de Montmeló.